Літаки і вертольоти (ID 32064) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-наукової програми
"Літаки і вертольоти"  (ID 32064)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра проектування літаків і вертольотів

Ступінь вищої освіти:другий (магістерський)

Кваліфікація: магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки з галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Літаки і вертольоти

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС / 1 рік 9 місяця

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: cерія НД 2193849, виданий 31 жовтня 2017 року, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 08 липня 2014 року протокол № 110 (наказ МОН України від 15 червня 2014 року №2642л). Термін дії 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними навиками та здатні до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної і науково-дослідної діяльності в галузі проектування літаків і вертольотів

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Магістр може обіймати в галузі авіації наступні первинні посади: – інженер-конструктор, інженер-дослідник, викладач вищого навчального закладу

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії, здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові екзамени та заліки, курсові проекти та роботи, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукові програми Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ