Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Вища математика

5

Іспит, 1с.

5

Іспит, 2с.

5

Іспит, 3с.

ОК2

Фізика

5

Іспит, 2с.

ОК3

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

Іспит, 1с.

4

Іспит, 2с.

ОК4

Хімія

5

Іспит, 1с.

ОК5

Вступ до фаху

4,5

Залік, 1с.

ОК6

Мовні компетентності (іноземна мова)

3

Диф.залік, 2с.

ОК7

Матеріалознавство

4

Іспит, 2с.

ОК8

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

4,5

Іспит, 2с.

5

Іспит, 3с.

ОК9

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

2

Диф.залік, 4с.

ОК10

Взаємозамінність та стандартизація

4,5

Іспит, 3с.

ОК11

Механіка матеріалів та конструкцій

5

Іспит, 3с.

5

Іспит, 4с.

ОК12

Моделювання об’єктів авіаційної техніки

3

Залік, 3с.

ОК13

Електротехніка

3

Іспит, 3с.

ОК14

Навчальна практика

3

Залік, 2с.

ОК15

Ознайомча практика

3

Залік, 4с.

ОК16

Виробнича практика

3

Залік, 6с.

ОК17

Аеродромна практика

6

Залік, 8с.

ОК18

Гідравліка

3,5

Залік, 4с.

ОК19

Аерогідродинаміка

4,5

Іспит, 5с.

ОК20

Аеродинаміка літального апарату

4

Іспит, 6с.

ОК21

Динаміка польоту

4,5

Іспит, 7с.

ОК22

Термодинаміка і теплообмін

3,5

Іспит, 4с.

ОК23

Деталі машин та основи конструювання

5

Іспит, 5с.

ОК24

Деталі машин та основи конструювання (КП)

2

Диф.залік, 6с.

ОК25

Теорія теплових двигунів

3,5

Іспит, 5с.

ОК26

Авіаційна наземна техніка

3

Залік, 3с.

ОК27

Функціонування аеропортів і аеропортові технології

3

Іспит, 4с

ОК28

Конструкція та міцність літальних апаратів

3,5

Залік, 5с.

ОК29

Конструкція та міцність авіаційних двигунів

3,5

Іспит, 6с.

ОК30

Технологія виробництва та ремонту авіаційних двигунів

4

Іспит, 5с.

ОК31

Основи технології виробництва і ремонту повітряних суден

5

Іспит, 6с.

ОК32

Основи технології виробництва і ремонту повітряних суден (КП)

2

Диф.залік, 7с.

ОК33

Авііаційні паливно-мастильні системи

4,5

Іспит, 7с.

ОК34

Авіаційне законодавство

3,5

Залік, 5с.

ОК35

Приводи авіаційних систем

3

Залік, 5с.

ОК36

Прилади та авіаційні електронні системи

3

Залік, 7с.

ОК37

Людський фактор

4,5

Іспит, 8с

ОК38

Технічна експлуатація повітряних суден

4

Іспит, 7с.

4,5

Іспит, 8с.

ОК39

Технічна експлуатація повітряних суден (КР)

2

Диф.залік, 8с.

ОК40

Моделювання експлуатаційних процесів і систем повітряних суден

4

Залік, 8с.

ОК41

Атестаційний іспит

 

Атестація

 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

-

Атестація

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180  кредитів

Вибіркові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП, що забезпечують Soft skills*

ВК1

Українські студії**

3

Залік, 1с.

ВК2

Мовні компетентності (іноземна мова) **

3

Залік, 1с.

ВК3

Правова компетентність **

3

Залік, 1с.

ВК4

Формування системного наукового світогляду **

3

Залік, 2с.

ВК5

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

Залік, 3с.

ВК6

Економічна дисципліна за вибором

3

Залік, 4с.

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR***

ВК7

Minor. Дисципліна 1

5

Іспит, 5с.

ВК8

Minor. Дисципліна 2

5

Іспит, 6с.

ВК9

Minor. Дисципліна 3

5

Іспит, 7с.

ВК10

Minor. Дисципліна 4

5

Іспит, 8с.

Блок дисциплін індивідуального вибору****

ВК11

Математично-технічний блок на вибір

5,5

Іспит, 4с.

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 1

5,5

Іспит, 6с.

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 2

5,5

Іспит, 7с.

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 3

5,5

Іспит, 8с.

Загальний обсяг вибіркових   компонент

60 кредит

Загальний обсяг освітньої програми

240кредитів

* Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1-ВК6, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Перелік складових освітніх компонент ВК1-ВК6 може збільшуватися та оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

** Для іноземних громадян до вибіркових компонентів додається  дисципліна Language training (Мовна підготовка), українська мова, як іноземна.

***Здобувач може обрати будь-яку дисципліну професійного спрямування з блоків MINOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MINOR можуть збільшуватися та оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

****Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ