Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області: 

Об'єкт: етапи життєвого циклу об’єктів авіаційного транспорту та пов’язані з ними процеси

Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми функціонування авіаційного транспорту

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи розробки, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єктів авіаційного транспорту

Методи, методики та технології: методи експериментального і теоретичного дослідження об’єктів і процесів на авіаційному транспорті

Інструменти та обладнання:

– пристрої та прилади для здійснення вимірювання фізичних величин та параметрів з метою отримання характеристик об’єктів авіаційного транспорту;

– натурні зразки або макети об’єктів авіаційного транспорту;

– нормативно-технічна документація та об’єкти авіаційного транспорту;

– спеціалізоване програмне забезпечення.

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів».

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує підготовку бакалаврів, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями; які здатні до коректної самостійної постановки та вирішення завдань науково-практичної і науково-дослідної діяльності в галузі технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів.

Унікальність ОПП полягає у тому, що здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня можуть вирішувати технічні проблеми авіаційного транспорту, зокрема проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єктів авіаційного транспорту за допомогою сучасних інформаційних технологій, розвитку професійного самовдосконалення, творчого мислення, пошуку нестандартних технічних рішень та розв'язування виробничих проблем, продукування нових ідей з урахуванням сучасних тенденцій розвитку авіаційної галузі та мають можливість розвивати та застосовувати свої знання та здібності на передових сучасних авіапідприємствах Харкова, України та світу.

Предметні олімпіади у форматі НМТ