Супутники, двигуни та енергетичні установки (ID 17909) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиСупутники, двигуни та енергетичні установки (ID 17909)

Профіль освітньо-професійної програми
"Супутники, двигуни та енергетичні установки" (ID 17909)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань механічна інженерія 

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Супутники, двигуни та енергетичні установки

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

- на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21001693, виданий 20 лютого 2018 року. Термін дії до 01 липня 2024 року

Цикл/рівень: НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра або ОКР молодший спеціаліст, у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих задач які виникають на ринку праці та практичних проблем роботодавців у ракетно-космічної техніці

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки, проектування та виробництва ракетно-космічної техніки.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- професіонали в галузі архітектури та інженерної справи;

- інженери – механіки;

- інженери (інші галузі інженерної справи)

Фахівець підготовлений до роботи в галузі "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" згідно класифікації видів економічної діяльності за ДК 009-2010:

- секція C – Переробна промисловість.

- розділ 30 – Виробництво інших транспортних засобів

- група 30.3 – Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування

- клас 30.30 – Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати первинні посади, що передбачені штатним розписом за професійним спрямуванням, такі як:

- КОД ЗКППТР – 23434 Майстер цеху

- КОД ЗКППТР – 22203 Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової

- КОД ЗКППТР – 22211 Інженер-конструктор (механіка)

- КОД ЗКППТР – 22493 Інженер-технолог  (механіка)

Фахівець підготовлений до роботи за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

- Major Group – 2 Professionals.

- Sub-major Group – 21 Science and Engineering Professionals.

- Minor Group – 214 Engineering Professionals (excluding Electrotechnology).

- Unit Group – 2144 Mechanical Engineers.

Місця працевлаштування:науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства, які займаються розробкою та створенням ракетно-космічної техніки.

Академічні права випускників: Продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації.

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну та виробничу практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ