Системне програмування (ID 513) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Системне програмування" (ID 513)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 12 "Інформаційні технології"

Спеціальність: 123 "Комп’ютерна інженерія"

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з комп’ютерної інженерії

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Системне програмування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

–  на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», ступеня «фаховий молодший бакалавр» – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію освітньої програми: №5227 від 27 червня 2023 року, виданий на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол №11 від 27 червня 2023 року). Період акредитації: до 27 червня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня  (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, фаховий  молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»)

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі інформаційних технологій зі спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія», компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці цифровізації та інформаційних технологій  в аерокосмічній, машинобудівній, енергетичний та суміжних галузях згідно до стратегії розвитку Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на 2020-2030 роки

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалавр може обіймати на підприємствах в галузі інформаційних технологій  наступні первинні посади: фахівець з інформаційних технологій;технік із системного адміністрування; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм; техніки-програмісти.

Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств)

Академічні права випускників:Можливість навчання за програмою другого циклу вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ