Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів (ID 59662) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиСистеми автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів (ID 59662)

Профіль освітньо-професійної програми
"Системи автономної навігації та адаптивного
управління літальних апаратів" (ID 59662)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра систем управління літальних апаратів

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань:  17  Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 

Спеціальність: 173 Авіоніка

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з авіоніки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), фахового молодшого бакалавра – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих за спеціальностями галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями:

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №8224, виданий 16 травня 2024 рокуПеріод акредитації: до 01 липня 2029 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівень.НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова та англійська мова.З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів», спеціальності 173 «Авіоніка».

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення завдань в галузі систем навігації, автоматизованих та автоматичних систем управління автономними рухомими об’єктами, авіаційними та ракетно-космічними об’єктами та системами.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалаври за спеціальністю 173 «Авіоніка» можуть обіймати наступні первинні посади в галузі авіабудування та авіаційного приладобудування: технічний фахівець з авіоніки; авіаційний технік з приладів та електроустаткування; технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою ступеня магістра, а також набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо.

Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ