Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

OKI

Вища математика

15 (1,2,3)

іспит

ОК2

Фізика

5(2)

залік

ОКЗ

Алгоритмізація та програмування

13,5(1,2)

іспит

ОК4

Інженерна та комп’ютерна графіка

5(1)

залік

ОК5

Вступ до фаху

3(1)

залік

ОК6

Основи метрології

5,5 (2)

залік

ОК7

Об'єктно-орієнтоване проектування систем авіоніки

5(3)

іспит

ОК8

Об'єктно-орієнтоване проектування систем авіоніки (КР)

2(4)

диф. залік

ОК9

Електротехніка

5(3)

іспит

ОКЮ

Електроніка та основи схемотехніки

10 (3,4)

іспит

ОК11

Основи навігації

9,5 (3,4)

іспит

ОК12

Основи навігації (КР)

2(5)

диф. залік

ОК13

Технічна механіка (Прикладна механіка та основи конструювання)

4(4)

іспит

ОК14

Основи моделювання систем авіоніки

9 (4,5)

іспит

ОК15

Теорія автоматичного управління

11(5,6)

іспит

ОК16

Теорія автоматичного управління (КП)

2(7)

диф. залік

ОК17

Методи обчислень та моделювання на ЕОМ

5(5)

іспит

ОК18

Інформаційно-вимірювальні пристрої авіоніки

7 (5,6)

іспит

ОК19

Інформаційно-вимірювальні пристрої авіоніки (КП)

2(6)

диф. залік

ОК20

Приводи систем авіоніки

3(5)

залік

ОК21

Мікроконтролери в системах управління

В (6,7)

іспит

ОК22

Системи управління літальними апаратами

7,5 (6,7)

іспит

ОК23

БЖД, охорона праці та цивільний захист

3(7)

залік

ОК24

Проектування систем управління

6,5 (7,8)

іспит

ОК25

Проектування систем управління (КП)

2(8)

диф. залік

ОК26

Основи побудови автономних навігаційних систем

3,5 (7)

іспит

ОК27

Економіка і менеджмент підприємства

4(8)

іспит

ОК28

Технологія виробництва пристроїв авіоінки

3(8)

іспит

ОК29

Навчальна практика

3(2)

залік

ОКЗО

Ознайомча практика

3(2)

залік

ОК31

Виробнича практика

3(2)

залік

ОК32

Кваліфікаційна робота бакалавра

9(8)

атестація

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

179

Вибіркові компоненти ОП*

Гуманітарний блок (Soft Skills)

ВК1

Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором

3(1)

залік

ВК2

Мовні компетентності (іноземна мова)

6 (1,2)

диф. залік

ВКЗ

Українські студії

3(1)

залік

ВК4

Правова компетентність

3(2)

залік

ВК5

Формування системного наукового світогляду

3(3)

залік

ВК6

Розвиток комунікацій

3(4)

залік

ВК7

Математично-технічний блок на вибір

5(4)

залік

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR**

ВК8

MINOR. Дисципліна 1

5(5)

іспит

ВК9

MINOR. Дисципліна 2

5(6)

іспит

ВК10

MINOR. Дисципліна 3

5(7)

іспит

ВК11

MINOR. Дисципліна 4

5(8)

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 1

5(6)

іспит

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 2

5(7)

іспит

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 3

5(8)

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

61

ЗАГАЛЬНИЙ обсяг освітньої програми

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 - ВК7, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 - ВК7 може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MINOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MINOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих за спеціальностями галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями:

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвшцої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ