Штучний інтелект та інформаційні системи (ID 39659) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиШтучний інтелект та інформаційні системи (ID 39659)

Профіль освітньо-професійної програми
"Штучний інтелект та інформаційні системи" (ID 39659)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Штучний інтелект та інформаційні системи

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

- на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС;

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), «фаховий молодший бакалавр» –  240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше 120 кредитів ЄТКС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД №21008323 виданий 25 січня 2019 року, протокол №110 (наказ МОН України від 15 липня 2014 року №2642л). Термін дії до 01 липня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ»

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для розв'язування спеціалізованих задач в області інформаційних систем і технологій із залученням елементів штучного інтелекту; надати уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності спрямованій на створення інтелектуальних інформаційних систем і сервісів.

2. Підготувати висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі інформаційних систем і технологій, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях.

3. Сформувати особистості фахівця, здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань в галузі електроніки та телекомунікацій, адаптуватись до змінних вимог ринку праці та технологій.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалавр може обіймати на підприємствах і в проектно-конструкторських організаціях галузей інформаційних технологій, прикладних наук та техніки, обчислювальної техніки, а також в інших установах первинні посади технічного фахівця (технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розроблення комп'ютерних програм, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, технік із системного адміністрування), а також в інших установах – посаду техніка структурних підрозділів

Академічні права випускників: Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ