Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

Визначені стандартом вищої освіти:

ПРН1 – вибирати та застосовувати для розв’язання задач прикладної механіки придатні математичні методи.

ПРН2 – використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, теплотехніки та електротехніки для вирішення професійних завдань

ПРН3 – виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість деталей машин.

ПРН4 – оцінювати надійність деталей і конструкцій машин в процесі статичного та динамічного навантаження.

ПРН5 – виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і робочих креслень.

ПРН6 – створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, механізмів та їх елементів на основі методів прикладної механіки, загальних принципів конструювання, теорії взаємозамінності, стандартних методик розрахунку деталей машин.

ПРН7 – застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам.

ПРН8 – знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень.

ПРН9 – знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, необхідному для виконання інших вимог освітньої програми.

ПРН10 – знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи обслуговування і експлуатації приводів верстатного і робототехнічного обладнання.

ПРН11 – розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики.

ПРН12 – навички практичного використання комп’ютерних систем проектування (CAD), виробництва (CAM) і інженерних досліджень (CAE).

ПРН13 – оцінювати техніко-економічну ефективність виробництва.

ПРН14 – здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію технічних комплексів.

ПРН15 – враховувати при прийняті рішень основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

ПРН16 – вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною мовою, включати знання спеціальної термінології та навички міжособистісного спілкування.

Додатково до стандарту:

ПРН17 – Знати методи розрахунку електричних кіл, принципи роботи електричних машин, здатність їх аналізу та синтезу з метою керування електромеханічними системами.

ПРН18 – Формулювати моделі механічних систем роботів, пов’язаних з рішенням задач кінематики і динаміки маніпуляторів, розраховувати траєкторії руху робочих органів роботів.

ПРН19 – Проєктувати роботизовані технологічні комплекси для організації логістичних ланцюгів на виробництві.

ПРН20 – Обирати склад технологічної системи, аналізувати і складати структуру технологічних операцій, розуміти продуктивність технологічних методів та вміти визначати норми часу.

ПРН21 – Складати і обґрунтовувати технологічні схеми виготовлення деталей, вміти розраховувати технологічні режими, формувати технологічну документацію.

ПРН22 – Проєктувати схеми керування гідро- та електромеханічними приводами обладнання з ЧПК.

ПРН23 – Проєктувати системи інформаційного забезпечення робототехнічних систем виробництва.

ПРН24 – Розраховувати механічні стани та процеси складних роботомеханічних систем на основі законів кінематики та динаміки систем твердих тіл з в’язко-пружними зв’язками.

Предметні олімпіади у форматі НМТ