Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

іспит

ОК2

Математичний аналіз

5

іспит

ОК3

Математичний аналіз

5

іспит

Окремі розділи математики*

ОК4

Фізика

5

іспит

ОК5

Фізика

5

іспит

Окремі розділи фізики*

ОК6

Іноземна мова

6

залік,

диф. залік

ОК7

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік

ОК8

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

10

іспит, іспит

ОК9

Практика (графічні інформаційні технології)

3

залік

ОК10

Матеріалознавство

5,5

іспит

ОК11

Вступ до фаху

4,5

залік

ОК12

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

5

іспит

ОК13

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

5

іспит

Основи ТМ та ТММ*

ОК14

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

2

диф. залік

Основи ТМ та ТММ (КП)*

ОК15

Взаємозамінність та стандартизація

5

іспит

ОК16

Технології конструкційних матеріалів

3,5

залік

ОК17

Механіка матеріалів та конструкцій

10

іспит, іспит

ОК18

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

3

залік

ОК19

Прикладна механіка

6

іспит

ОК20

Електротехніка

4

іспит

ОК21

Основи конструювання роботів

4

іспит

ОК22

Комп'ютерні технології проектування

7,5

іспит, іспит

ОК23

Комп'ютерні технології проектування (КП)

2

диф. залік

ОК24

Ознайомча практика

3

залік

ОК25

Основи проектування робототехнічних систем

4,5

іспит

ОК26

Організація і управління виробництвом

3

залік

ОК27

Електротехніка

3

залік

ОК28

Деталі машин та основи конструювання

5

іспит

ОК29

Деталі машин та основи конструювання (КП)

2

диф. залік

ОК30

Інформаційні пристрої технічних систем

3,5

іспит

ОК31

Інформаційні пристрої технічних систем (КП)

2

диф. залік

ОК32

Технологічні основи виробництва

8

іспит, іспит

ОК33

Технологічні основи виробництва (КП)

2

диф. залік

ОК34

Сучасні методи оптимізації конструкції

3

іспит

ОК35

Гідро-, електромеханічні приводи обладнання з ЧПК

3

іспит

ОК36

Виробнича практика

3

залік

ОК37

Підйомно-транспортне обладнання на виробництві

3,5

залік

ОК38

Динамічна стійкість промислових  роботів

4,5

іспит

ОК39

Технологічні основи літакобудування

3

залік

ОК40

Кваліфікаційна бакалавра

9

іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

179

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Softskills)**

ВК1

Соціально-гуманітарна дисципліна на вибір

3

залік

ВК2

Формування системного наукового світогляду

3

залік

Вибірковий блок дисциплін Minor***

ВК3

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК4

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК5

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК6

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни****

ВК7

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК8

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК9

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

Вибірковий комплекс фахової підготовки*****

ВК10

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1

5

іспит

ВК11

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2

5

іспит

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3

5

іспит

ВК13

Математично-технічний блок на вибір

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

61

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

* Освітні компоненти для здобувачів вступивши на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

**Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 та ВК2, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 та ВК2 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК. 

***Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК. 

**** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК7-ВК9, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК7-ВК9 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

 *****Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК10–ВК13, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету,  які забезпечують опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК10–ВК13 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує: не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі 13 Механічна інженерія; не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями; не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ