Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані та практичні задачі, пов’язані з авіаційною та ракетно-космічною технікою, що передбачає застосування теорій та методів певних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК01. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК03. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища

ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК05. Здатність працювати у команді.

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК07. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод людини і громадянина і Україні.

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК01. Здатність використовувати теорії динаміки польоту та керування при проектуванні об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

ФК02. Здатність використовувати положення гідравліки, аеро- та газодинаміки для опису взаємодії тіл з газовим і гідравлічним середовищем.

ФК03. Здатність призначати оптимальні матеріали для елементів конструкції авіаційної та ракетно-космічній техніки.

ФК04. Здатність здійснювати розрахунки елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки на міцність.

ФК05. Здатність проектувати та здійснювати випробування елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки, її обладнання, систем та підсистем.

ФК06. Здатність розробляти і реалізовувати технологічні процеси виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

ФК07. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення при навчанні та у професійній діяльності.

ФК08. Здатність враховувати економічні та управлінські аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки у професійній діяльності.

Предметні олімпіади у форматі НМТ