Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

ОК01

Вступ до фаху

4,5

залік

ОК02

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

іспит

Інженерна та комп’ютерна графіка*

2,5

диф. залік

ОК03

Методи програмування та комп’ютерні методи обчислень

5

іспит

ОК04

Математичний аналіз

5

іспит

Вища математика*

5

іспит

ОК05

Фізика

5

іспит

ОК06

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

іспит

Комп'ютерні технології проєктування*

4,5

залік

ОК07

Матеріалознавство

5,5

іспит

ОК08

Теоретична механіка та теорія машин і механізмів

5

іспит

Технічна механіка*

5

іспит

ОК09

Практика (графічні інформаційні технології)

3

залік

ОК10

Математичний аналіз

5

іспит

ОК11

Фізика

5

іспит

ОК12

Взаємозамінність та стандартизація

5

іспит

ОК13

Механіка матеріалів та конструкцій

5

іспит

Механіка матеріалів та конструкцій*

3

іспит

ОК14

Теоретична механіка та теорія машин і механізмів

5

іспит

Технічна механіка*

5

іспит

ОК15

Технології конструкційних матеріалів

3,5

залік

ОК16

Електротехніка

3

залік

ОК17

Механіка матеріалів та конструкцій

5

іспит

Механіка матеріалів та конструкцій*

4,5

іспит

ОК18

Теоретична механіка та теорія машин і механізмів (КП)

2

диф. залік

Технічна механіка (КП)*

2

диф. залік

ОК19

Технології конструкційних матеріалів

3,5

залік

ОК20

Ознайомча практика

3

залік

ОК21

Комп’ютерні технології проектування

6,5

залік

Інтегровані комп’ютерні технології проектування*

5

залік

ОК22

Гідрогазодинаміка

5,5

іспит

ОК22

Гідрогазодинаміка*

4,5

іспит

ОК23

Основи конструювання технічних систем

5

іспит

Деталі машин та основи конструювання*

5

іспит

ОК24

Конструкція і проектування ракетних двигунів твердого палива (з обмеженим доступом)

4

іспит

Конструкція і проектування ракетних двигунів твердого палива (з обмеженим доступом)*

3

іспит

ОК25

Теорія ракетних двигунів (з обмеженим доступом)

8,5

іспит

Теорія ракетних двигунів (з обмеженим доступом)*

8

залік

ОК26

Технології конструкційних матеріалів

3

іспит

Діагностика та методи неруйнівного контролю елементів ракетних двигунів*

5

залік

ОК27

Основи конструювання технічних систем (КП)

2

диф. залік

ОК28

Виробнича практика

3

залік

Виробнича практика*

4

залік

ОК29

Конструкція і проектування рідинних ракетних двигунів

4,5

іспит

Конструкція і проектування рідинних ракетних двигунів*

7

іспит

ОК30

Конструкція і проектування ракетних двигунів твердого палива (з обмеженим доступом)

3,5

іспит

ОК31

Системи постачання палива ракетних двигунів (з обмеженим доступом)

5,5

іспит

Системи постачання палива ракетних двигунів (з обмеженим доступом)*

6,5

іспит

ОК32

Конструкція і проектування рідинних ракетних двигунів

4

диф. залік

Конструкція і проектування рідинних ракетних двигунів*

5,5

іспит

ОК33

Конструкція і проектування рідинних ракетних двигунів (КП)

2

диф. залік

ОК34

Конструкція і проектування турбонасосних агрегатів (з обмеженим доступом)

4

іспит

ОК35

Системи постачання палива ракетних двигунів (з обмеженим доступом)

4

іспит

Системи постачання палива ракетних двигунів (з обмеженим доступом)*

4,5

іспит

ОК36

Технологія виробництва двигунів та енергоустановок літальних апаратів

4,5

іспит

ОК37

Кваліфікаційна робота (Дипломна робота (проект) бакалавра)

9

захист

ОК38

Конструкція і проектування турбонасосних агрегатів (з обмеженим доступом)

6

іспит

Конструкція і проектування турбонасосних агрегатів (з обмеженим доступом)*

3

іспит

ОК39

Конструкція і проектування турбонасосних агрегатів (КП)

2

диф. залік

ОК40

Основи надійності

4,5

іспит

Загальний обсяг обов’язкових компонент

179

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Фізико-математичний блок**

ВБ01

Спеціальні розділи математики

5

іспит

 Математика за розділами*

5

іспит

Softskills (гуманітарний блок)**

ВБ02

Українські студії

3

залік

ВБ03

Правова компетентність

3

залік

ВБ04

Мовні компетентності (іноземна мова)

3

залік

ВБ05

Мовні компетентності (іноземна мова)

3

диф. залік

ВБ06

Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором

3

залік

ВБ07

Компетентності, спрямовані на формування системного наукового світогляду

3

залік

ВБ08

Компетентності загального культурного кругозору та розвитку комунікацій

3

залік

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR***

ВБ09

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

Minor. Дисципліна 1

3,5

іспит

ВБ10

Minor. Дисципліна 2  

5

іспит

Minor. Дисципліна 2*

7

залік

ВБ11

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

Minor. Дисципліна 3*

7

залік

ВБ12

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Minor. Дисципліна 4*

2

диф. залік

Дисципліни індивідуального вибору****

ВБ13

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

Дисципліна індивідуального вибору 1*

5,5

іспит

ВБ14

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

Дисципліна індивідуального вибору 2*

4

залік

ВБ15

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент

61

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

* Освітні компоненти для здобувачів вступивши на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках / блоках освітніх компонент ВК1-ВК8, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1-ВК8 може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Здобувач може обрати будь-яку дисципліну з кожного блоку дисциплін професійного спрямування MINOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MINOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів / шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС

Здобувач, який зарахований на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), виконує освітньо-кваліфікаційну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення “Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»” (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисциплін освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ