Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення та діяльності:методи, засоби, системи та технології проектування ракетних двигунів та енергетичних установок літальних апаратів

Ціль навчання: підготовка висококваліфікованих бакалаврів з авіаційної та ракетно-космічної техніки, які є компетентними в галузі проектування та конструювання ракетних двигунів та енергетичних установок літальних апаратів, набуття практичних навичок щодо моделювання процесів і розрахунку основних вузлів ракетних двигунів, проведення наукових дослідження в сфері енергетичних установок

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи та методи, які використовуються для розробки схем функціонування, розрахунку, конструювання та виготовлення зразків авіаційної та ракетно-космічної техніки; вивчення пiдходiв до розробки та дослідження математичних моделей процесів, що відбуваються у ракетних двигунах та енергетичних установках літальних апаратів.

Методи, методики та технології: методи розрахунку газотермодинамічних та динамічних показників ракетних двигунів та енергетичних установок , методики оцінювання надійності двигунів твердого та рідинного палива, методики розрахунку економічних показників авіаційної та ракетної техніки, методи розробки алгоритмів для створення моделей робочих процесів у двигунах, методи вирішення задач оптимiзацiї ракетно-космічної техніки

Інструменти та обладнання: препаровані зразки енергетичних установок літальних апаратів, ракетних двигунів рідинного та твердого палива, випробувальне та експериментальне лабораторне устаткування ракетних двигунів, пакети геометричного моделювання Solid Works, Autodesk Inventor, система комп’ютерної математики MathCAD, Maple

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Ракетні двигуни та енергетичні установки».

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує вивчення теоретичних основ проектування і конструювання ракетних двигунів твердого, рідинного, гібридного палива, агрегатів цих двигунів – системи постачання палива, турбонасосних агрегатів тощо, набуття відповідних знань та компетентностей з класичних та новітніх досягнень в галузі моделювання робочих процесів у двигунах, глибокі знання щодо сучасних методів та алгоритмів проектування, а також технології, процесів та способів отримання виробів двигунобудування. Здійснюється підготовка фахівців, здатних виконувати розробку, впровадження і супровід авіаційної і ракетної техніки.

Предметні олімпіади у форматі НМТ