Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (ID 60175) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиРадіоелектронні пристрої, системи та комплекси (ID 60175)

Профіль освітньо-професійної програми
"Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" (ID 60175)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра аерокосмічних радіоелектронних систем 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань:  17  "Електроніка, автоматизація та електронні комунікації"

Спеціальність: 172 "Електронні комунікації та радіотехніка"

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з електронних комунікацій та радіотехніки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

- на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС;

- на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст") 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

- не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД №21019028 виданий 02 жовтня 2023 року відповідно до рішення АК від 08 червня 2014 року протокол №110 (наказ МОН України від 15 червня 2014 року №2642л) (на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року №1565). Термін дії 01 липня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівеньНРК України – 6 рівеньFQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст).

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова, для іноземних здобувачів – англійська за їх бажанням. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Розвиток аерокосмічної галузі в Україні та світі шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців  з впровадження та застосування технологій електронних комунікацій і радіотехніки, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, конкурентоспроможних на світовому ринку праці у сферах авіації, космонавтики, інформаційно-комунікаційних технологій та суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Здобувач вищої освіти за фахом відповідно до першого (бакалаврського) рівня здатний виконувати професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 3114  ‒ Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій; згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 3522 Telecommunications Engineering Technicians, 742 Electronics and Telecommunications Installers and Repairers

Академічні права випускників: Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентоцентроване, компетентнісно-орієнтоване навчання, проводиться у формі лекцій, мультимедійних лекцій, лабораторних робіт на базі спеціалізованих лабораторій, семінарів, практичних занять в малих групах. Самостійна робота на основі підручників, конспектів лекцій, навчально-методичної та наукової фахової літератури, фахових періодичних видань українською та іноземними мовами, використання інтернет-ресурсів, консультацій із викладачами. Самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через дуальну, дистанційну освіту тощо. Участь у науково-дослідницьких проектах. Підготовка наукових публікацій. Підготовка та публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до "Положення про організацію освітнього процесу

Оцінювання: Контроль знань та умінь здобувачів освіти здійснюється відповідно до вимог "Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів" у формі поточного та підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань здобувачів освіти проводиться за рейтинговою системою. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти на лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під час виконання індивідуальних навчальних завдань, контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, курсових робіт і проектів, а також модульний контроль. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, захисту курсових робіт та проектів та публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ