Психологія (ID 94) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Психологія" (ID 94)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра психології

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань:05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 053 «Психологія»

Кваліфікація: Бакалавр з психології

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Психологія

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та зараховує не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: серія УД №21008310, виданий 25 січня 2019 року, виданий відповідно до рішення АК від 03 липня 2017 року, протокол № 126 (на підставі наказів МОН від 05 липня 2017 року № 139-л  та від 19 грудня 2016 року № 1565). Термін дії до 1 липня 2022 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ»

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності ступеня повної середньої освіти або освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр» або освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»)

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців освітньої кваліфікації «бакалавр з психології», компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці, передусім в сферах авіаційно-космічної психології, інженерної психології, психокорекції, консультування, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі професійної психологічної діяльності або у процесі навчання при неодмінному дотримані принципу верховенства загальновизнаних цінностей демократичного суспільства

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Бакалавр» і може займати посади: практичний психолог, психолог

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через практику тощо. Лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

Оцінювання:Усні та письмові іспити, заліки, практика, індивідуальні завдання,  модульні контрольні роботи, атестаційний екзамен та захист кваліфікаційної роботи бакалавра

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ