Проектування та виробництво композитних конструкцій (ID 17903) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиПроектування та виробництво композитних конструкцій (ID 17903)

Профіль освітньо-професійної програми
"Проектування та виробництво композитних конструкцій" (ID 17903)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Проектування та виробництво композитних конструкцій

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців.

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

– на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21001693, виданий 20.02.2018 року, виданий 20 лютого 2018 року, наказ МОН України від 15 липня 2014 року №2642л, рішення Акредитаційної комісії від 08 липня 2014 року протокол № 110, на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року №1565. Термін дії до 01 липня 2024 року

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»).

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та / або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Проектування та виробництво композитних конструкцій» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка».

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у різних галузях народного господарства, які застосовують вироби із композиційних матеріалів, а особисто у авіаційної та ракетно-космічної техніці.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з проектування та виробництва композитних конструкцій.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

Розділ 3 – Фахівці.

Підрозділ 31 – Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.

Клас 311 – Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки .

Підклас 3115 – Технічні фахівці – механіки.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" згідно класифікації видів економічної діяльності за ДК 009-2010:

Секція C – Переробна промисловість.

Розділ 30 – Виробництво інших транспортних засобів

Група 30.3 – Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування

Клас 30.30 – Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати первинні посади, що передбачені штатним розписом за професійним спрямуванням, такі як:

КОД ЗКППТР – 23485 Механік

КОД ЗКППТР – 24971 Технік-конструктор (механіка)

КОД ЗКППТР – 25041 Технік-технолог (механіка)

Фахівець підготовлений до роботи за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

Major Group – 2 Professionals.

Sub-major Group – 21 Science and Engineering Professionals.

Minor Group – 214 Engineering Professionals(excluding Electrotechnology).

Unit Group – 2144 Mechanical Engineers.

Місця працевлаштування:науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства, які займаються розробкою та створенням композитних конструкцій.

Академічні права випускників: Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем для отримання ступеня «Магістр».

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, нав­чання через лабораторну та виробничу практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручни­ків та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та його захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ