Правоохоронна діяльність (ID 55209) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиПравоохоронна діяльність (ID 55209)

Профіль освітньо-професійної програми
"Правоохоронна діяльність" (ID 55209)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра права 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: Цивільна безпека

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр правоохоронної діяльності

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Правоохоронна діяльність

Форма навчання: Денна, заочна

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 2 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти - 180 кредитів ЄКТС;

– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 180 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перераховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації: Впровадження у 2022 році. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень:  НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або ступеня «фаховий молодший бакалавр» та/або «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Надати здобувачам поглиблені теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для підготовки висококваліфікованих фахівців з правоохоронної діяльності, здатних розв’язувати складні  спеціалізовані задачі і практичні проблеми правоохоронної діяльності, громадської (публічної), майнової та особистої безпеки, детективної, охоронної та пошукової діяльності, а також міжправового регулювання різних суспільних відносин, у тому числі у сфері убезпечення суб’єктів господарювання критичної інфраструктури та авіаційного транспорту з урахуванням місії та стратегії ХАІ.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр правоохоронної діяльності за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність»  здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у Національному класифікаторі України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» від 11.10.2010 р. (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 р. №530) та Національному класифікаторі України «Класифікатор професій ДК 003:2010» від 28.07.2010 р. № 327 (із змінами) й віднесеними до розділу «Фахівці».

Бакалаври правоохоронної діяльності  можуть бути працевлаштовані в державних органах, підприємствах, установах, організаціях різних сфер громадського життя, інформаційних відділах, відділах безпеки фірм та установ де потрібні фахівці-правоохоронці.

Академічні права випускників: Продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих 

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Ґрунтуються на принципах студентоцентризму та індивідуально особистісного підходу, реалізуються через навчання на основі досліджень, посилення практичної орієнтованості та творчої спрямованості у формі комбінації лекцій, практичних занять, самостійної навчальної і дослідницької роботи з використанням елементів дистанційного навчання, розв’язування практичних кейсів, виконання проектів, практик.

Інструменти та обладнання:сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у правоохоронній діяльності.

Оцінювання:Накопичувальна бальна – рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та поза аудиторної освітньої діяльності (поточний, модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) або атестаційний екзамен за спеціальністю в установленому порядку

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку Освітньо-професійні програми Короткий опис

Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ