Міжнародна економіка (ID 22118) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Міжнародна економіка" (ID 22118)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра економіки та публічного управління

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр міжнародних економічних відносин

Офіційна назва освітньо-професійної програми:  Міжнародна економіка

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)».

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: №0, виданий 25 квітня 2023 року на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол № 6 від 25 квітня 2023 року). Період акредитації: до 25 квітня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків суб’єктів міжнародних економічних відносин у сферах авіації, космонавтики, машинобудування, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалавр може обіймати в галузі (ах) наступні первинні посади:

2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; (25351) Економіст.

2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань;  Експерт із зовнішньо-економічних питань; Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.

2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі; (25359) Економіст з договірних та претензійних робіт; Аналітик з інвестицій; Оглядач з економічних питань; Економічний радник; (23068) Консультант з економічних питань.

3415 Представник торговельний.

3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів.

Академічні права випускників: Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна (бакалаврська) робота та її захист.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ