Міжнародна документація та інформація (ID 63227) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиМіжнародна документація та інформація (ID 63227)

Профіль освітньо-професійної програми
"Міжнародна документація та інформація" (ID 63227)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра документознавства та української мови

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 02 "Культура та мистецтво"

Спеціальність:  029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Міжнародна документація та інформація

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС.  ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) та не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації:Освітню програму впроваджено з 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQE-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня  (короткого циклу) вищої освіти(молодший бакалавр, фаховий  молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання:Українська, англійська

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі документаційного та інформаційного забезпечення  міжнародної діяльності сучасних підприємств, установ  відповідно до загальних, фахових компетентностей і результатів навчання, спрямованих на формування у здобувачів вищої освіти сучасного рівня інформаційної культури, теоретичних знань і прикладних навичок для оптимізації інформаційно-сервісного обслуговування користувачів у різних галузях діяльності, зокрема в наукоємній аерокосмічній, на вітчизняному та міжнародному рівнях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Сфера працевлаштування випускників у державному та приватному секторах у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи передбачає обіймання посад на вітчизняному та міжнародному рівнях у бібліотеках, архівах, центрах зайнятості,  наукоємних підприємствах, органах державної влади та місцевого самоврядування та ін. За міжнародним класифікатором професій (ISCO-08) випускники можуть обіймати такі посади: 262 – Librarians, Archivists and Curators (бібліотекари, архіваріуси та куратори); 2621 – Archivists and Curators (архіваріуси та куратори); 2622 – Librarians and Related Information Professionals (бібліотекари та фахівці з суміжних інформаційних професій); 3341 – Office Supervisors (керівники офісів); 3433 – Gallery, Museumand Library Technicians (техніки галерей, музеїв і бібліотек).

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, курсові роботи, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ