Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Результати навчання (РН)

РН1 – Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

РН2 – Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

РН3 – Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

РН4 – Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

РН5 – Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

РН6 – Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

РН7 – Виявляти навички організаційного проектування.

РН8 – Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

РН9 – Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

РН10 – Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

РН11 – Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

РН12 – Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації

РН13 – Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

РН14 – Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

РН15 – Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

РН16 – Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

РН17 – Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

РН18 – Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами.

РН19 – Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні підприємством

РН20 – Застосовувати логістичний підхід до управління ресурсами організацій та забезпечувати підвищення їх конкурентоспроможності

РН21 – Демонструвати навички складання планової та звітної документації забезпечення управлінської  діяльності підприємства 

РН22 – Уміння розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності, проекти бізнес-плану; обґрунтовувати інвестиційні проекти та програми стратегічного розвитку промислового підприємства;

РН23 – Вміти забезпечувати процес ведення та укладання зовнішньоекономічних угод, використовуючи програмне забезпечення та інформаційно-комунікативні технології

РН24 – Володіти методами обґрунтування управлінських рішень на основі комплексних економічних та фінансових розрахунків в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах мінливого бізнес-середовища

РН25 – Професійно виконувати завдання щодо впровадження нововведень в діяльність підприємства в невизначених та екстремальних ситуаціях

РН26 – Розробляти та впроваджувати системи управління якістю на базі існуючих стандартів

РН27 – Демонструвати знання специфіки менеджменту в аерокосмічній галузі

РН28 – Ефективно використовувати інструментарій і технології сучасного адміністративного менеджменту в управлінні операційними процесами в підрозділах промислового підприємства, формувати та удосконалювати систему менеджменту підприємства

РН29 – Розробляти, планувати та формувати заходи з енергоощадження з метою енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності промислового підприємства.

Предметні олімпіади у форматі НМТ