Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Інформатика

5

залік

ОК2

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

5

іспит

ОК2

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

5

іспит

ОК3

Політична економія

5

іспит

ОК4

Статистика

4

іспит

ОК5

Фінанси

4

іспит

ОК6

Вступ до фаху

6,5

іспит

ОК7

Іноземна мова

8

залік

ОК9

Економіка підприємства

4

іспит

ОК10

Маркетинг

4

залік

ОК11

Менеджмент

4

іспит

ОК12

Мікро- та макроекономіка

4

іспит

ОК13

Операційний менеджмент

5

іспит

ОК14

Операційний менеджмент (КР)

2

диф. залік

ОК15

БЖД, охорона праці та цивільний захист

3

залік

ОК16

Основи авіакосмічної техніки

3

залік

ОК17

Інформаційні системи та технології за фаховим спрямуванням

4

іспит

ОК18

Адміністративний менеджмент

4

залік

ОК19

Менеджмент (КП)

2

диф. залік

ОК20

Логістика

4

іспит

ОК21

Логістика (КП)

2

диф. залік

ОК22

Прийняття управлінських рішень

4,5

іспит

ОК23

Динамічне лідерство

4,5

залік

ОК24

Планування авіавиробництва

4

іспит

ОК25

Планування авіавиробництва (КП)

2

диф. залік

ОК26

Комунікативний менеджмент

5,5

іспит

ОК27

Стратегічне управління промисловим підприємством

4,5

іспит

ОК28

Теорія організацій

5,5

іспит

ОК29

Управління інноваціями

4

іспит

ОК30

Управління конкурентоспроможністю підприємства

5

іспит

ОК31

Організаційне проектування системи управління персоналом

4

іспит

ОК32

Організаційне проектування системи управління персоналом (КП)

2

диф. залік

ОК33

Управління персоналом підприємства

4

іспит

ОК34

Зовнішньоекономічна діяльність

4

іспит

ОК35

Бізнес-аналітика

4

залік

ОК36

Основи управління проектами

5

іспит

ОК37

Теорія і практика бізнес-планування

4

залік

ОК38

Контролінг

3,5

іспит

ОК8

Управління якістю та ризиками в умовах сталого розвитку

4,5

залік

ОК39

Навчальна практика

3

залік

ОК40

Ознайомча практика

3

залік

ОК41

Виробнича практика

3

залік

ОК42

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП*

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR**

ВК1

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК2

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК3

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК4

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Всього

20

Гуманітарний  блок(Softskills)

ВК5

Українські студії

3

залік

ВК6

Правова компетентність

3

залік

ВК7

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВК8

Математичний блок на вибір

5

іспит

ВК9

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВК10

Економічна дисципліна за вибором

3

залік

ВК11

Дисципліна фахового спрямування

5

залік

Всього

25

Дисципліни індивідуального вибору***

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК.15

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

Всього

15

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК5 – ВК11, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК5 – ВК11  може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MINOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MINOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), фаховий молодший бакалавр виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) та на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ