Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Об’єкт діяльності: управління організаціями та їх підрозділами

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами

Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо)

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в рамках менеджменту

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма для підготовки бакалаврів

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Менеджмент».

Особливості освітньо-професійної програми:

Освітня програма спрямована на управління промисловими підприємствами (на прикладі авіаційних, приладо- та машинобудівних та інших підприємств Харківського регіону) у контексті підвищення рівня їх конкурентоспроможності та інноваційної модернізації за умов прискореної інформатизації економіки та високої мінливості факторів зовнішнього і внутрішнього середовища із застосуванням синергетичного підходу, реалізація якого базується на використанні концепції сталого розвитку та принципів економіки знань. Програма спрямована на становлення нової якості партнерства між університетом і здобувачем, дає можливість дотримуватися балансу між цілями й інтересами внутрішніх й зовнішніх стейкхолдерів, вчить лідерству й креативному менеджменту, дає дорожню карту, що веде до успіху у глобальному цифровому просторі

Предметні олімпіади у форматі НМТ