Менеджмент якості товарів та послуг (ID 57875) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиМенеджмент якості товарів та послуг (ID 57875)

Профіль освітньо-професійної програми
"Менеджмент якості товарів та послуг" (ID 57875)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: Інформаційно-вимірювальні технології

Кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальних технологій

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Менеджмент якості товарів та послуг

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого  бакалавра (молодшого спеціаліста):

- за спеціальностями галузі 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;

- за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: УД  №21019027, виданий 02 жовтня 2023 року, відповідно до рішення АК 03 червня 2014 року, протокол №109 (наказ МОН України від 11 червня 2014 року №2323л) (на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 №1565). Період акредитації: до 01 липня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ»

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр) та/або  ступеня фахового молодшого бакалавра у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері менеджменту якості товарів та послуг, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням сучасних досягнень природничих та технічних наук в суміжних галузях з урахуванням потреб аерокосмічної галузі та машинобудування, що забезпечує конкурентоздатність здобувачів вищої освіти на ринку праці. Виховання на загальнолюдських цінностях національно свідомої, освіченої особистості

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Випускники можуть обіймати первинну посаду технік з метрології.

Випускники можуть працювати у відділах якості, а також у метрологічних та випробувальних лабораторіях підприємств різних галузей промисловості

Академічні права випускників: Продовження навчання за програмою підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. Контроль проводиться відповідно до вимог «Положення про організацію освітнього процесу» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu/) Засоби контролю: письмові іспити та заліки, контрольні роботи, захист звітів з лабораторних і практичних робіт, курсових робіт і проектів, звітів з практик, публічний захист кваліфікаційної роботи

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ