Маркетинг (ID 411) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Маркетинг" (ID 411)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 075 Маркетинг 

Кваліфікація: бакалавр маркетингу

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Маркетинг

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перераховує кредити ЄКТС отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС зі спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також спеціальності 051 «Економіка»;

- не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС з інших спеціальностей.

Не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію №392, виданий 16 червня 2020 року, виданий на підставі рішення Національного Агентства з питань якості вищої освіти від  16 червня 2020 року, протокол №11 (28). Термін дії до 16 червня 2025 року.

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови:Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання:Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Метою освітньої програми є підготовка фахівців з маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного впровадження принципів маркетингової діяльності, і здатні вирішувати управлінські та дослідні завдання з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалавр маркетингу здатний виконувати роботу фахівця за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

3415 Технічні та торговельні представники:

Агент, Агент комерційний, Агент торговельний, Комівояжер, Мерчендайзер, Представник торговельний, Торговець (інженерні розробки), Торговець комерційний, Торговець промисловий, Торговець технічний, Інспектор торговельний, Інспектор-товарознавець, Організатор з постачання, Організатор із збуту, Товарознавець

3421    Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів:

Торговельний брокер (маклер)

3429    Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери:

Агент рекламний, Представник з реклами

Академічні права випускників:Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання:Усне та письмове опитування, тестовий контроль, презентації робіт, захист лабораторних, розрахункових робіт, курсових робіт, заліки, екзамени, (модульний) контроль, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра та її захист. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, зараховано/не зараховано); 100-бальною шкалою

Перезарахування кредитів ЄКТС: Перезарахування кредитів відбувається відповідно до Законодавства та відповідних Положень університету у таких випадках:

- переведення з інших закладів вищої освіти або з іншої наукової установи;

- продовження навчання за наступним ступенем вищої освіти або одночасне навчання за двома спеціальностями;

- продовженні навчання після академічної відпустки;

- поновлення на навчання після відрахування;

- необхідність визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти;

- триманих здобувачами вищої освіти в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ