Космічний моніторинг Землі (ID 1169) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКосмічний моніторинг Землі (ID 1169)

Профіль освітньо-професійної програми
"Космічний моніторинг Землі" (ID 1169)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 10 "Природничі науки"

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Кваліфікація: бакалавр  з наук про Землю

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Космічний моніторинг Землі

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

- на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС;

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), «фаховий молодший бакалавр» –  240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше 120 кредитів ЄТКС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД №21009531, виданий 01 серпня 2019 року, відповідно рішення АК 04 липня 2019 року, протокол №137 (наказ МОН України від 09 липня 2019 року №944). Термін дії до 01 липня 2029 року.

Цикл/рівень:НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень

Передумови:Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі наук про Землю та у сферах інформаційних технологій, космічного моніторингу Землі, а також в суміжних галузях з урахуванням специфіка аерокосмічної галузі, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалавр може обіймати в галузі наук про Землю наступні первинні посади: техніка з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, фотограмметриста, ГІС спеціаліста та ін.

Подальше навчання: Продовження навчання за програмою підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання:Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ