Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (ID 987) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (ID 987)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" (ID 987)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра мехатроніки та електротехніки

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань:Автоматизації та приладобудування

Спеціальність: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кваліфікація:бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технологій

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

- на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС.

- на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») та фахового молодшого бакалавра - 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж:

- 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008327, виданий 25 січня 2019 року, протокол № 123 (наказ МОН України від від 26 грудня 2016 № 1613), (на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 № 1565). Період акредитації: до 01 липня 2026 року.

Цикл/рівень: НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти, ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років або за вимогою стейкхолдерів. 3 метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну 3 урахуванням пропозицій різних груп стейкхолдерів

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі автоматизації та приладобудування, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалавр може обіймати на підприємствах і в проектно-конструкторських організаціях галузі автоматизації та приладобудування, а також в інших установах первинні посади майстра, диспетчера, оператора, електрика, первинні посади інженера з автоматизованих систем керування виробництвом, з налагодження й випробувань систем автоматизації, що передбачають експлуатацію, обслуговування та ремонт автоматизованого обладнання, а також в інших установах на посадах техніка структурних підрозділів

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого (магістерського)рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи.

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ