Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН01. Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, функції багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію функції комплексної змінної, теорію ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації.

ПРН02. Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації.

ПРН03. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси.

ПРН04. Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації та вміти проводити їх аналіз і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.

ПРН05. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для аналізу та синтезу систем автоматичного керування.

ПРН06.Вміти застосовувати методи системного аналізу, ідентифікації та моделювання для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.

ПРН07. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювання та оцінювання їх метрологічних характеристик.

ПРН08. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до систем автоматизації та експлуатаційних вимог; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.

ПРН09. Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування бази параметрів технологічного процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технології.

ПРН10. Вміти обґрунтовувати вибір структури, розробляти комп’ютерно-інтегровані системи управління та програмно-технічні комплекси на базі мікроконтролерів і промислових логічних контролерів з урахуванням їх надійності та безвідмовного функціонування

ПРН11. Вміти проектувати, налагоджувати та експлуатувати системи автоматизації виробничих процесів з урахуванням властивостей виробничо-технологічних комплексів та небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

ПРН12. Знати та вміти використовувати зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.

ПРН13. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки.

ПРН14. Вміти застосовувати системний підхід для врахування нетехнічних (економічних, соціальних, екологічних,  охорони праці і пожежної безпеки) складових на формування технічних рішень при проектуванні та експлуатації об’єктів автоматизації. Вміти використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ПРН15.Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності поняття державотворення для обґрунтування власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм.

Додаткові результати навчання за ОПП

ПРН16. Вміти розробляти 3-D моделі елементів систем автоматизації та мехатронних модулів, проектувати електричні схеми та плати з використанням об’єктно-орієнтованих програмних засобів.

ПРН17. Вміти розробляти інформаційні системи, ігрові та інтерактивні додатки.

ПРН18. Вміти аналізувати технологічні процеси, обґрунтовувати закони управління та вибір елементів під час синтезу сучасних автоматизованих систем управління технологічних процесів і мехатронних систем.

ПРН19. Вміти виконувати розрахунок і проектування електронних приладів, схем і пристроїв різного функціонального призначення на основі зібраних і проаналізованих вихідних даних.

ПРН20. Вміти виконувати структурну та параметричну ідентифікацію об’єктів автоматизації,  моделювати процеси у складних динамічних системах з урахуванням наявності нелінійних та дискретних елементів.

ПРН21. Вміти виявляти, локалізувати та виправляти помилки в роботі програмних та апаратних засобів систем автоматизації, визначати вимоги  до точності роботи систем які розробляються і використовувати методи їх забезпечення.

ПРН22. Вміти розробляти проектну документацію систем керування технологічними процесами у відповідності до стратегії автоматизації виробничого підприємства.

ПРН23.Вміти перевіряти технічний стан та параметри, виконувати різноманітні роботи на складних авіаційних мехатронних системах та системах авіоніки.

ПРН24. Вміти аналізувати надійність та обґрунтовувати необхідну структуру функціонування з метою підвищення безвідмовної роботи сучасних мехатронних систем у процесі проектування та експлуатації.

ПРН25. Вміти виконувати визначальні та контрольні випробування на надійність мехатронних модулів і систем.

ПРН26. Вміти організовувати грамотну експлуатацію, обслуговування та відновлення складних технічних систем зокрема мехатронних систем і комплексів.

Предметні олімпіади у форматі НМТ