Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі автоматизації або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів галузі

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою

ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК06. Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК08. Здатність працювати в команді.

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК1. Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для аналізу і синтезу систем автоматизації.

ФК2. Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях.

ФК3. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для аналізу та синтезу систем автоматичного керування.

ФК4. Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.

ФК5. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи, аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик; налагоджувати та експлуатувати системи автоматизації.

ФК6. Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу.

ФК7. Здатність обґрунтовувати вибір та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, мікроконтролерів, промислових логічних контролерів.

ФК8. Здатність проектування систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.

ФК9. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації.

ФК10. Здатність враховувати нетехнічні (економічні, соціальні, екологічні, охорони праці і пожежної безпеки)аспекти під час формування технічних рішень.

ФК11. Врахування комерційного та економічного контексту при проектуванні систем автоматизації.

Додаткові фахові компетентності за ОПП

ФК12. Здатність застосовувати комп’ютерно-інтегровані технології для розробки 3-D моделей елементів систем автоматизації та мехатронних модулів, проектування електричних схем та плат.

ФК13. Вміти розробляти інформаційні системи, ігрові та інтерактивні додатки.

ФК14. Здатність аналізувати технологічні процеси, обґрунтовувати закони управління та вибір елементів під час синтезу сучасних автоматизованих систем управління технологічних процесів і мехатронних систем

ФК15. Здатність здійснювати збір і аналіз вихідних даних для розрахунку і проектування електронних приладів, схем і пристроїв різного функціонального призначення.

ФК16. Здатність застосовувати методи структурної та параметричної ідентифікації,  математичного моделювання динамічних системах з урахуванням наявності нелінійних та дискретних елементів.

ФК17. Здатність виявляти помилки в роботі програмних та апаратних засобів систем автоматизації, формувати вимоги до точності роботи систем керування.

ФК18. Здатність розробляти проектну документацію автоматизації технологічних процесів у відповідності до стратегії автоматизації виробничого підприємства.

ФК19.Здатність застосовувати методики перевірки технічного стану та параметрів, проведення різноманітних робіт на складних авіаційних мехатронних системах та системах авіоніки.

ФК20. Здатність аналізувати надійність та обґрунтовувати необхідну структуру функціонування з метою підвищення безвідмовної роботи сучасних мехатронних систем у процесі проектування та експлуатації.

ФК21. Здатність виконувати визначальні та контрольні випробування на надійність мехатронних модулів і систем.

ФК22. Здатність організовувати грамотну експлуатацію, обслуговування та відновлення складних технічних систем зокрема мехатронних систем і комплексів.

Предметні олімпіади у форматі НМТ