Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Вища математика

5 / 1, 2, 3

іспит

ОК2

Алгоритмізація та програмування

6,5 / 1, 2

іспит

ОК3

Вступ до фаху

5/ 1

іспит

ОК4

Іноземна мова

3/ 1

залік

3/ 2

диф. залік

ОК5

Інженерна та комп'ютерна графіка

5/ 1

залік

ОК6

Українська мова за професійним спрямуванням

2/ 1

залік

ОК7

Основи права

2/ 1

залік

ОК8

Фізика

5/ 2

залік

ОК9

Основи метрології та стандартизації

4/ 2

іспит

ОК10

Філософія

4/ 2

іспит

ОК11

Методи обчислень та комп’ютерного моделювання

5/ 3

залік

ОК12

Електротехніка

5/ 3

іспит

ОК13

Теорія кіл та електричних сигналів

4/ 4

іспит

ОК14

Об'єктно-орієнтоване програмування

4,5/ 3

іспит

ОК15

Об'єктно-орієнтоване програмування (КР)

2/ 4

диф. залік

ОК16

Технічна механіка*

4/ 3

залік

ОК17

Комп’ютерні технології проектування

3,5/ 4

диф. залік

ОК18

Теоретичні основи автоматики

4,5/ 4

іспит

3,5/ 5

залік

ОК19

Електроніка та мікросхемотехніка

4,5/ 4

іспит

ОК20

Електроніка та мікросхемотехніка (КП)

2/ 5

диф. залік

ОК21

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

4/ 5

іспит

ОК22

Електричні машини

5/ 5

іспит

ОК23

Мікропроцессорні пристрої

4/ 5

іспит

ОК24

Мікропроцессорні пристрої (КП)

2/ 6

диф. залік

ОК25

Програмування мікропроцессорних пристроїв

4/ 6

залік

ОК26

Приводи систем автоматизації

4/ 6

іспит

ОК27

Інтерфейси та засоби сполучення

3,5/ 6

залік

ОК28

Інтерфейси та засоби сполучення (КП)

2/ 7

диф. залік

ОК29

Основи побудови комп'ютерно- інтегрованих систем управління

4,5

іспит

ОК30

Технічні засоби автоматизації

3.5/ 7

іспит

ОК31

БЖД, охорона праці та цивільний захист

3/ 7

залік

ОК32

Основи проектування систем автоматизації

5/ 7

іспит

ОК3З

Основи проектування систем автоматизації (КП)

2/ 8

диф. залік

ОК34

Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації

3,5/ 8

іспит

ОК35

Експлуатація систем автоматизації

4/ 8

іспит

ОК36

Економіка та менеджмент промислових підприємств

3/ 8

залік

ОК37

Навчальна практика

3/ 2

залік

ОК38

Ознайомча практика

3/ 4

залік

ОК39

Виробнича практика

4/ 6

залік

ОК40

Кваліфікаційна робота

9

захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок дисциплін професійного спрямування Major*

ВМ1

Major. Дисципліна 1

5

іспит

ВМ2

Major. Дисципліна 2

5

іспит

ВМ3

Major. Дисципліна 3

5

іспит

ВМ4

Major. Дисципліна 4

5

іспит

Вибірковий блок дисциплін Minor**

ВМ5

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВМ6

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВМ7

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВМ8

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК1

Математично-технічний блок на вибір

5

залік

ВК2

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК3

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування Major. Блоки дисциплін професійного спрямування Major можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК1-ВК4, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК1-ВК4 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 180 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 (відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, наказ МОН №1071 від 04.10.2018р.) кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ