Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (ID 57873) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (ID 57873)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" (ID 57873)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра мехатроніки та електротехніки

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 

Спеціальність: Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Кваліфікація: бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

– на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») та  фахового молодшого бакалавра  – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж:

- 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: серія УД №21018187 виданий 25 липня 2023 року, відповідно до рішення АК від 20 грудня 2016 року протокол №123 (наказ МОН України від 26 грудня 2016 року №1613) (на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року №1565), дійсний до 01 липня 2026 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА».

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівень.НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти,ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі електроніка, автоматизація та електронні комунікації, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалавр може обіймати на підприємствах і в проектно-конструкторських організаціях галузі електроніки, автоматизації та електронних комунікацій, а також в інших установах первинні посади майстра, диспетчера, оператора, електрика, інженера з автоматизованих систем керування виробництвом, з налагодження й випробувань систем автоматизації, а також в інших установах на посадах інженера структурних підрозділів

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого (магістерського)рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ