Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОПП

ОК1

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

іспит

ОК2

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

5

іспит

іспит

ОК3

Вступ до фаху

4,5

залік

ОК4

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

3

залік

ОК5

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік

ОК6

Основи програмування

4,5

залік

ОК7

Математичний аналіз

Математичний аналіз

5

5

іспит

іспит

ОК8

Фізика

5

5

іспит

іспит

ОК9

Матеріалознавство

5,5

іспит

ОК10

Іноземна мова

Іноземна мова

3

3

залік

диф.залік

ОК11

Взаємозамінність та стандартизація

5

іспит

ОК12

Основи ергономіки та технічної естетики

5

залік

ОК13

Технічна механіка

Технічна механіка

Технічна механіка (КП)

5

5

2

іспит

іспит

диф.залік

ОК14

Дизайн у маркетинговій діяльності

Дизайн у маркетинговій діяльності

4

4

залік

іспит

ОК15

Геометричне моделювання технічних систем

Геометричне моделювання технічних систем

5

4,5

іспит

іспит

ОК16

Основи Web-дизайну

4

іспит

ОК17

Основи промислового дизайну

Основи промислового дизайну (КП)

5

2

іспит

диф.залік

ОК18

Деталі машин та основи конструювання

Деталі машин та основи конструювання (КП)

5

2

іспит

диф.залік

ОК19

Технології конструкційних матеріалів

3,5

залік

ОК20

Комп'ютерне проектування виробів та технології виробництва

Комп'ютерне проектування виробів та технології виробництва

Комп'ютерне проектування виробів та технологій виробництва (КП)

5

5 

2

залік

диф.залік 

диф.залік

ОК21

Дизайн предметно-просторового середовища

4,5

іспит

ОК22

Апаратне та програмне забезпечення виробництва

4

іспит

ОК23

Основи моделювання динамічних об'єктів у 3D просторі

4

диф.залік

ОК24

Екологічна та техногенна безпека

3

залік

ОК25

Проєктна діяльність у промисловому дизайні

4,5

іспит

ОК26

Організація та управління виробництвом

3

залік

ОК27

Моделювання фізичних явищ та процесів у віртуальному середовищі

5

іспит

ОК28

Практика (графічні інформаційні технології)

3

іспит

ОК29

Ознайомча практика

3

залік

ОК30

Виробнича практика

3

залік

ОК31

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

атестація

Загальний обсяг обов’язкових компонент

179

Вибіркові компоненти ОПП*

Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Softskills)*

ВК1

Соціально-гуманітарна дисципліна на вибір

3

залік

ВК2

Формування системного наукового світогляду

3

залік

Блок дисциплін професійного спрямування Minor**

ВБ1

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВБ2

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВБ3

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВБ4

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни

ВБ5

Математично-технічний блок на вибір***

5

іспит

ВБ6

Дисципліна індивідуального вибору 1***

5

іспит

ВБ7

Дисципліна індивідуального вибору 2***

5

іспит

ВБ8

Дисципліна індивідуального вибору 3***

5

іспит

ВБ9

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1****

5

іспит

ВБ10

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2****

5

іспит

ВБ11

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3****

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент

61 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 та ВК2, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 та ВК2 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВБ5-ВБ8, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВБ5-ВБ8 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

****Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВБ9-ВБ11, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету,  які забезпечують опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВБ9-ВБ11 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми:за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС;на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального  плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/), шляхом порівняння відповідності змісту дисципліни освітньо-професійній програмі (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю.

Предметні олімпіади у форматі НМТ