Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:  

Об’єкт вивчення:

Системний інжиніринг зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх експлуатації, що включає:

- процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва та галузевих підприємств;

- засоби і методи випробовування та контролю якості продукції машинобудування та експлуатації на галузевих підприємствах;

- системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Об’єкти та процеси дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини.

Цілі навчання:

- обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти машинобудування;

- застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування;

- формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі машинобудування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення заданих властивостей та естетичних характеристик у галузевому машинобудуванні, для сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування

Методи, методики та технології:

- методи системного інжинірингу зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу, що включає:

- методи, засоби і технології розрахунків, проектування, конструювання, виробництва, випробування, ремонту та контролю об’єктів навчання та діяльності;

- методи комп’ютерного інжинірингу, що містять комплекс спеціальних програм цифрового 3D-моделювання технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу:

- сучасні інформаційні технології проектування на базі систем автоматизованого проєктування систем.

Інструменти та обладнання:

- основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизація та керування виробничими процесами галузевого машинобудування;

- засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.

- сучасні програмні продукти, технологічне обладнання, що застосовується в сфері дизайну (за спеціалізаціями)

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма для підготовки бакалаврів

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Підготовка конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, здатних вирішувати спеціалізовані задачі зі створення, вдосконалення та підвищення ефективності об’єктів машинобудування.

Акцент на здатність до аналізу, прогнозування, проектування, прийняття рішень в складних системах різної природи на основі системної методології, формування засобами дизайну естетично досконалих об’єктів в промисловій сфері.

Особливості освітньо-професійної програми:

Особливістю програми є: широке використання комп’ютерних технологій дизайну та комп’ютерного програмного забезпечення на всіх етапах навчання.

Відмінність програми полягає у орієнтації на синтез потреб дизайну та моделювання, в усіх сферах сучасної життєдіяльності, зокрема в авіаційній галузі та загальному машинобудуванні, а також у широкому використанні концепції психологічного комфорту середовища перебування людини з метою досягнення синергетичного ефекту.

Предметні олімпіади у форматі НМТ