Комп’ютерний дизайн та 3D моделювання (ID 53527) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп’ютерний дизайн та 3D моделювання (ID 53527)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерний дизайн та 3D моделювання" (ID 53527)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Кафедра нарисної геометрії та комп’ютерного моделювання

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з галузевого машинобудування галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерний дизайн та 3D моделювання

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на основі ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста), «фахового молодшого бакалавра» – 240 кредитів.

При цьому ХАІ визнає та перезараховує кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми:

- за спеціальностями галузі знань 13 «Механічна інженерія» не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;

- за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.

- на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації: Освітньо-професійну програму впроваджено у 2022 році

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерний дизайн та 3D моделювання» здатних використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузевому машинобудуванні та сферах авіації, космонавтики, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робочі місця на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх форм власності у сфері проектування та дизайну.

Посади згідно з Національним класифікатором професій України ДК003:2010:

2149.2 - Інженер-дизайнер; Інженер із впровадження нової техніки й технології; Розробник систем (крім комп'ютерів);

2145.2 - Інженер-механік груповий; Інженер-проектувальник;

2452.2 - Дизайнер промислових виробів та об'єктів; Дизайнер графічних робіт; Дизайнер (художник-конструктор)

Академічні права випускників: Продовження освіти за другим (магістратура) рівнем вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи.

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програмаКороткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ