Комп’ютерні технології в біології та медицині (ID 49349) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп’ютерні технології в біології та медицині (ID 49349)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерні технології в біології та медицині" (ID 49349)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань - 12 Інформаційні технології

Спеціальність - 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з комп’ютерних наук галузі знань інформаційні технології

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Комп’ютерні технології в біології та медицині

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

– на основі ступеня молодшого бакалавра (ОКР «Молодший спеціаліст»), фаховий молодший бакалавр – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями в межах галузі;

- не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008322 виданий 25 січня 2019 року, протокол №110 (наказ МОН України від 15 липня 2014 року № 2642л). Термін дії до 01 липня 2025 року.

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівень. НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень

Передумови:Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних успішно виконувати професійні обов’язки за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині», спеціальності 122 Комп’ютерні науки, формування особистості фахівця, знання та практичні уміння і навички якого достатні для вирішення спеціалізованих задач і практичних проблем у галузі інформаційних технологій, а також у сфері у сфері авіації і космонавтики та потреб суспільства

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на профільних підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні).

Бакалавр може обіймати в галузі наступні первинні посади згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України ДК 003:2010:

3121 - Техніки-програмісти; Фахівець з інформаційних технологій; Фахівець з розроблення комп'ютерних програм; Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Місця працевлаштування:навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств). 

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентоцентроване навчання. Формування студентом індивідуального плану навчання. Навчання за допомогою  пояснювально-ілюстративного матеріалу (лекція), практичного матеріалу (проведення лабораторних робіт, семінарських та практичних занять); робота з навчально-методичною літературою (самостійне опрацювання заданих розділів, виконання розрахункових та розрахунково-графічних завдань тощо), курсові проекти і роботи, практики і екскурсії; виконання кваліфікаційної роботи. Технологія змішаного та дистанційного навчання.

Оцінювання:Усне та письмове опитування, тестовий контроль, презентації робіт, захист практичних, лабораторних, розрахункових, розрахунково-графічних, курсових робіт, проектів, практик, заліки, іспити, модульний контроль, захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

 Рейтингова система оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється відповідно до вимог «Положення про організацію освітнього процесу».

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ