Комп’ютерні технології проектування та виробництва (ID 97) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп’ютерні технології проектування та виробництва (ID 97)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерні технології проектування та виробництва" (ID 97)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра технології виробництва авіаційних двигунів

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Комп’ютерні технології проектування та виробництва

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»– 240 кредитів ЄКТС. При чому ХАІ визнає та перераховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008327 виданий 25 січня 2019 року наказ МОН України від  26 грудня 2016 року №1613 (на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року № 1565). Термін дії до 01 липня 2026 року

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі автоматизації та приладобудування, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації молодший інженер з автоматизації та комп’ютер-но-інтегрованих технологій і може займати посади: 3119 - диспетчер; 3122 - оператор електронно-обчислювальних машин; 3143 - електрик - випробувач бортовий;

і може займати первинні посади: майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки; майстер з ремонту приладів та апаратури; майстер зміни; майстер служби; інженер з автоматизованих систем керування виробництвом І і ІІ категорій та б/к; інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженер з налагодження й випробувань систем автоматизації; інженер з ремонту технічних засобів автоматизації

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за програмою підготовки другого(магістерського) рівня вищої освіти 

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах та шляхом участі у групах з розробки проектів, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання:Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, розрахунково-графічні, курсові роботи, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ