Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:  

Об’єкт вивчення:

- програмно-технічні засоби (апаратні, програмовні, реконфігуровні, системне та прикладне програмне забезпечення) комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів.

- інформаційні процеси, технології, методи, способи та системи автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування життєвим циклом вказаних програмно-технічних засобів.

- методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних самостійно використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, методи, програмно-технічні засоби та технології створення, використання та обслуговування комп’ютерних систем та мереж, вбудованих і розподілених обчислень

Методи, методики та технології: методи автоматизованого проектування програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та їх компонентів, методи математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційні технології, технології розробки спеціалізованого програмного забезпечення, технології мережних, мобільних та хмарних обчислень

Інструменти та обладнання: комп’ютерна техніка, контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні засоби автоматизації та системи автоматизації проектування

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні системи та мережі».

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує вивчення теоретичних основ комп’ютерної інженерії для розвитку аерокосмічної галузі в Україні та світі шляхом підготовки висококваліфікованих  фахівців у сфері інформаційних технологій, що передбачає формування необхідних компетентностей з розроблення і використання апаратних, програмних і мережевих технологій, спрямованих на створення вбудованих (в тому числі на кристалі SoC) та розподілених (в тому числі web) комп'ютерних систем і мереж з метою оброблення та зберігання даних в сучасних інформаційних та інформаційно-керуючих системах.

Здійснюється підготовка фахівців, здатних розробляти та запроваджувати апаратне, програмне і мережеве забезпечення шляхом власного розроблення або на основі готових компонент, а також тестувати, налаштовувати і адмініструвати комп'ютерні системи і мережі.

Предметні олімпіади у форматі НМТ