Комп’ютерні системи та мережі (ID 760) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп’ютерні системи та мережі (ID 760)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерні системи та мережі" (ID 760)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань:12 "Інформаційні технології"

Спеціальність:123 "Комп’ютерна інженерія"

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з комп’ютерної інженерії галузі знань інформаційні технології

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерні системи та мережі

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

–  на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», ступеня «фаховий молодший бакалавр» – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію освітньої програми: № 5226 від 27 червня 2023 року, виданий на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол № 11 від 27 червня 2023 року). Період акредитації: до 27 червня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (ОКР «молодший спеціаліст»), ступеня «фаховий молодший бакалавр.

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі інформаційних технологій зі спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія», компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці цифровізації та інформаційних технологійв аерокосмічній, машинобудівній, енергетичний та суміжних галузях згідно до стратегії розвитку Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на 2020-2030 роки.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалавр може обіймати на підприємствах в галузі інформаційних технологій  наступні первинні посади:

фахівець з інформаційних технологій;

технік із системного адміністрування;

фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

фахівець з розроблення комп'ютерних програм;

техніки-програмісти.

Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого циклу вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ