Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем (ID 39661) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиІнжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем (ID 39661)

Профіль освітньо-професійної програми
"Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем" (ID 39661)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра інформаційно-комунікаційних технологій ім. О. О. Зеленського

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Інжиніринг і програмування інфокомунікаційних систем

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

- на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008331 виданий 25 січня 2019 року. Термін дії 01 липня 2025 року.

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівень. FQ-­EHEA – перший цикл, QF-­LLL – 6 рівень, НРК України –6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня  (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, фаховий  молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»).

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми. Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років або за вимогою стейкхолдерів. З метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну з урахуванням пропозицій різних груп стейкхолдерів

Мета освітньо-професійної програми:

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для розв'язування спеціалізованих задач проектування інфокомунікаційних систем та засобів зв'язку;надати уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності, спрямованій на створення умов для обміну інформації на відстані, її обробки та зберігання.

Підготувати висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі інженерії інформаційних і телекомунікаційних систем і мереж, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях.

Сформувати особистості фахівця, здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань в галузі електроніки та телекомунікацій, адаптуватись до змінних вимог ринку праці та технологій

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:

- технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки;

- технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;

- технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій (диспетчер електрозв'язку;

- диспетчер поштового зв'язку; технік електрозв'язку;

- технік з радіолокації;

- технік з сигналізації;

- технік із конфігурованої комп'ютерної системи;

- технік із структурованої кабельної системи;

- технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

- технік поштового зв'язку;

- технік-конструктор (електроніка);

- технік-технолог (електроніка).

Академічні права випускників: Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ