Інженерія мобільних додатків (ID 57871) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиІнженерія мобільних додатків (ID 57871)

Профіль освітньо-професійної програми
"Інженерія мобільних додатків" (ID 57871)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра систем управління літальних апаратів

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань:  17  Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Інженерія мобільних додатків

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), фахового молодшого бакалавра – 240 кредитів ЄКТС.  ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих за спеціальностями галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями:

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: серія УД  №21018187, виданий 02 жовтня 2023 року, відповідно до рішення АК від 20 грудня 2016 року протокол №123 (наказ МОН України від 26 грудня 2026 року №1613) (на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року №1565). Період акредитації: до 01 липня 2026 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ»

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або ОКР «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Інженерія мобільних додатків» зі спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення завдань в галузі проектування та експлуатації автоматизованих та автоматичних систем управління рухомими та технологічними об’єктами із активним застосуванням мобільних додатків з урахуванням потреб аерокосмічної галузі та машинобудування

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалавр за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» може обіймати наступні первинні посади в галузі проектування та експлуатації комп’ютеризованих систем управління і автоматики для різноманітних об’єктів управління: технічний фахівець з комп’ютерних систем; технік із конфігурованої комп'ютерної системи

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою ступеня магістра, а також набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно- орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо.

Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ