Інженерія мобільних додатків (ID 17916) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиІнженерія мобільних додатків (ID 17916)

Профіль освітньо-професійної програми
"Інженерія мобільних додатків" (ID 17916)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра систем управління літальних апаратів

Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій галузі знань автоматизація та приладобудування

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Інженерія мобільних додатків

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

- на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС;

- на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), фахового молодшого бакалавра - 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008327, виданий 25 січня 2019 року на підставі наказу МОН України від 21 травня 2019року №1565. Період акредитації: до 01 липня 2026 року.

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) освітньо-професійний рівень. НРК України - 6 рівень. FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Інженерія мобільних додатків» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення завдань в галузі проектування та експлуатації автоматизованих та автоматичних систем управління рухомими та технологічними об’єктами із активним застосуванням мобільних додатків з урахуванням потреб аерокосмічної галузі та машинобудування

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалаври за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» можуть обіймати посади згідно з Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)).

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою ступеня магістра, а також набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи.

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо

Оцінювання:Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ