Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Вища математика

5

іспит

ОК2

Основи програмування

7

іспит

ОК3

Загальний устрій інтелектуальних безпілотних транспортних засобів

7,5

залік

ОК4

Іноземна мова

3

іспит

ОК5

Вища математика

5

іспит

ОК6

Фізика

5

залік

ОК7

Технологія розробки програмних систем

4,5

іспит

ОК8

Міжкомп'ютерні комунікації

4,5

іспит

ОК9

Теорія імовірності

3,5

іспит

ОК10

Навчальна практика

3

залік

ОК11

Вища математика

5

іспит

ОК12

Організація баз даних

5

іспит

ОК13

Інженерні системи комп'ютерної графіки

6,5

іспит

ОК14

Електротехніка

4,5

залік

ОК15

WEB-програмування

4,5

іспит

ОК16

Програмування мікроконтролерів

6,5

іспит

ОК17

Технічна механіка

4,5

іспит

ОК18

Штучний інтелект та прийняття рішень

5

іспит

ОК19

Матеріалознавство

4

залік

ОК20

Ознайомча практика

3

залік

ОК21

Чисельні методи

3

залік

ОК22

Комп'ютерний зір

4

іспит

ОК23

Основи проектування та конструювання технічних систем

8,5

іспит

ОК24

Програмування мікроконтролерів (КП)

2

диф. залік

ОК25

Інженерний аналіз інтелектуальних безпілотних транспортних засобів

6

іспит

ОК26

Машинне навчання

4,5

іспит

ОК27

Проектування та конструювання інтелектуальних безпілотних транспортних засобів

4,5

іспит

ОК28

Комп'ютерний зір (КП)

2

диф. залік

ОК29

Управління проектами та програмами

3

залік

ОК30

Паралельне програмування

4

іспит

ОК31

Виробнича практика

3

залік

ОК32

Управління інтелектуальними безпілотними транспортними засобами

4,5

іспит

ОК33

Устаткування малогабаритних роботизованих

транспортних систем

4,5

іспит

ОК34

Проектування та конструювання інтелектуальних безпілотних транспортних засобів (КП)

2

диф. залік

ОК35

Технологія комп'ютерного проектування

4,5

іспит

ОК36

«Зелені» технології у системах штучного інтелекту

2,5

залік

ОК37

Технологія виготовлення інтелектуальних безпілотних транспортних засобів

4

іспит

ОК38

Інтеграційні платформи інтелектуальних систем

4

іспит

ОК39

Основи кібербезпеки

4

залік

ОК40

Кваліфікаційна робота

9

атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180,00

Вибіркові компоненти ОП

ВК1

Правова компетентність

3

залік

ВК2

Українські студії

3

залік

ВК3

Мовні компетентності (іноземна мова)

3

залік

ВК4

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВК5

Математично-технічний блок на вибір

5,5

залік

ВК6

Економічна дисципліна за вибором

3

залік

ВК7

Формування системного наукового світогляду

3

іспит

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR**

ВК11

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК12

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК13

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК14

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК15

Дисципліна вільного вибору 1

5,5

іспит

ВК16

Дисципліна вільного вибору 2

5,5

іспит

ВК17

Дисципліна вільного вибору 3

5,5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 – ВК7, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК7  може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MINOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MINOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-кваліфікаційну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує:  не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) за умови набуття здобувачем відповідних компетентностей; не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти (ступеня фаховий молодший бакалавр).

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ