Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (ID 20404) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиІнформаційна, бібліотечна та архівна справа (ID 20404)

Профіль освітньо-професійної програми
"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (ID 20404)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра документознавства та української мови

Ступінь вищої освіти:бакалавр

Галузь знань: 02 "Культура та мистецтво"

Спеціальність:  029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи галузі знань 02 Культура та мистецтво

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців 

На базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКСТ.

На базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1845 виданий 22 червня 2021 року на  підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Термін дії до 01 липня 2026 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня  (короткого циклу) вищої освіти(молодший бакалавр, фаховий  молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова.

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи відповідно до загальних, фахових компетентностей і результатів навчання, спрямованих на формування у здобувачів вищої освіти сучасного рівня інформаційної культури, теоретичних знань і прикладних навичок для оптимізації інформаційно-сервісного обслуговування користувачів у різних галузях діяльності, зокрема в наукоємній аерокосмічній, на вітчизняному та міжнародному рівнях.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Сфера працевлаштування випускників у державному та приватному секторах у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи передбачає обіймання посад на вітчизняному та міжнародному рівнях у бібліотеках, архівах, центрах зайнятості,  наукоємних підприємствах, органах державної влади та місцевого самоврядування та ін.

За міжнародним класифікатором професій (ISCO-08) випускники можуть обіймати такі посади:

262 – Librarians, Archivists and Curators (бібліотекари, архіваріуси та куратори);

2621 – Archivists and Curators (архіваріуси та куратори);

2622 – Librarians and Related Information Professionals (бібліотекари та фахівці з суміжних інформаційних професій);

3341 – Office Supervisors (керівники офісів);

3433 – Gallery, Museumand Library Technicians (техніки галерей, музеїв і бібліотек).

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти 

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання:Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ