Геоінформаційні системи і технології (ID 205) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиГеоінформаційні системи і технології (ID 205)

Профіль освітньо-професійної програми
"Геоінформаційні системи і технології" (ID 205)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність:193 «Геодезія та землеустрій»

Кваліфікація: бакалавр із геодезії та землеустрою галузі знань архітектура та будівництво

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Геоінформаційні системи і технології

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

– на базі освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60  кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію Серія УД № 21009532 від 25 серпня 2019 року, протокол №137 (наказ МОН України від 09 липня 2019 року № 944). Термін дії до 01 липня 2029 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови:Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або ступеня фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст») в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами 

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі геодезії та землеустрою та у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалавр може обіймати в галузі геодезії, землеустрою і геоінформаційних технологій наступні первинні посади: техніка геодезиста, картографа, фотограмметриста, землевпорядника, геокодера, геоінформатика, ГІС спеціаліста, програміста геоінформаційних систем та ін.

Академічні права випускників: Здобуття освіти за освітніми програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи.

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ