Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Вступ до фаху

4,5

залік

ОК2

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

іспит

ОК3

Хімія

5

іспит

ОК4

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

5

іспит

іспит

ОК5

Математичний аналіз

5

5

іспит

іспит

ОК6

Матеріалознавство

5,5

іспит

ОК7

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

5

5

2

іспит

 іспит

диф. залік

ОК8

Фізика

5

5

іспит

іспит

ОК9

Практика (графічні інформаційні технології)

3

залік

ОК10

Взаємозамінність та стандартизація

5

іспит

ОК11

Механіка матеріалів та конструкцій

5

5

іспит

іспит

ОК12

Технічна термодинаміка

3,5

5,5

залік

іспит

ОК13

Ознайомча практика

3

залік

ОК14

Електротехніка

3

залік

ОК15

Гідрогазодинаміка

5

іспит

ОК16

Деталі машин та основи конструювання

5

іспит

ОК17

Теорія та розрахунок лопатевих машин

6

2

іспит

диф. залік

ОК18

Теплообмінне обладнання в енергетиці та газовій галузі

3,5

2

іспит

диф. залік

ОК19

Теплотехнічні вимірювання і прилади

4

залік

ОК20

Виробнича практика

3

залік

ОК21

Теорія газотурбінних двигунів

7,5

іспит

ОК22

Конструкція та міцність газотурбінних двигунів та установок

6

2

іспит

 диф. залік

ОК23

Випробування та основи експлуатації газотурбінних установок

4

6,5

залік

іспит

ОК24

Іноземна мова

3

3

залік

диф. залік

ОК25

Газотурбінні установки, компресорні станції та газотранспортні мережі

7,5

2

іспит

диф. залік

ОК26

Автоматика, регулювання та агрегати газотурбінних установок

4

іспит

ОК27

Кваліфікаційна (дипломна) робота

9

захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 

180 

Вибіркові компоненти ОП

Гуманітарний  блок (Soft skills)*

ВК1

Українські студії         

3

залік

ВК2

Правова компетентність

3

залік

ВК3

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВК4

Спеціальні розділи математики

5

іспит

ВК5

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВК6

Економічна дисципліна за вибором

3

залік

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR**

ВК7

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК8

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК9

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК10

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Дисципліни індивідуального вибору***

ВК11

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору за фахом «Технології газотурбобудування»

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 – ВК6, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1–ВК6  може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MINOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MINOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста); не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти. 

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ