Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення:процеси, що відбуваються в енергетичних установках (в турбінах, камерах згорання, компресорах, парогенераторах, насосному устаткуванні, теплообмінних апаратах), в газотурбінних двигунах

Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розраховувати, проектувати, виготовляти, експлуатувати газотурбінну техніку і енергетичне обладнання компресорних станцій та впроваджувати енергоефективні і енергозберігаючі технології в тепловій енергетиці, газотранспортній та газовидобувній галузях, транспорті (наземному, морському та річковому, авіаційному).

Теоретичний зміст предметної області: технічна термодинаміка, теорія тепломасообміну, гідрогазодинаміка, теорія лопаткових машин, теорія газотурбінних двигунів і установок, трансформація (перетворення) енергії, технічна механіка, системи автоматизованого проектування енергетичних машин.

Методи, методики та технології: методи експериментальних досліджень, планування експерименту, обробки і аналізу їх результатів; методи математичного моделювання об’єктів і процесів газотурбінної техніки; методики розрахунків енергетичних і матеріальних балансів, параметрів і теплотехнічних характеристик енергетичного і теплотехнологічного обладнання, газотурбінних установок, систем підготовки робочих тіл, охолодження; методи експлуатації газотурбінної техніки та енергетичного обладнання; технологічні схеми і кресленики; інформаційні технології розрахунку та проектування обладнання.

Інструменти та обладнання: газотурбінні установки і обладнання компресорних станцій, засоби забезпечення оптимального режиму роботи енергетичних систем і газотурбінних установок, контрольно-вимірювальні прилади, пристрої автоматичного керування з підтриманням безпечних і енергозберігаючих режимів роботи енергоустановок і систем

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітня програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньою програмою «Газотурбінні установки і компресорні станції»

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує вивчення теоретичних основ газотурбінної техніки та компресорних станцій, глибокі знання з математичного моделювання та розрахунку процесів, що відбуваються у газотурбінних двигунах, лопаткових машинах та теплообмінному обладнанні. Здійснюється підготовка фахівців, здатних застосувати знання для моделювання, проектування, виробництва, експлуатації газотурбінних установок і компресорних станцій.

Практика проводиться на провідних газотурбобудівних підприємствах або на компресорних станціях

Предметні олімпіади у форматі НМТ