Експертиза товарів та послуг (ID 903) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиЕкспертиза товарів та послуг (ID 903)

Профіль освітньо-професійної програми
"Експертиза товарів та послуг" (ID 903)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра економіки та публічного управління

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Експертиза товарів та послуг

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців

- на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС

- на базі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») - 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: № 0, виданий 21 лютого 2023 року. Термін дії до 21 лютого 2024 року.

Цикл/рівень: НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»)

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за освітньою програмою експертиза товарів та послуг спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність формування та розвиток у студентів необхідних актуальних знань, вмінь та навичок щодо ефективного управління якістю та формування лідерських здібностей у сферах підприємництва, біржової діяльності та торгівлі

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Випускники можуть працювати на посадах:

- інспектор з безпеки та якості;

- дилер (торговий);

- маклер біржовий;

- агент комерційний;

- агент торговельний;

- представник торговельний;

- товарознавець;

- організатор з постачання;

- організатор із збуту.

Академічні права випускників: Має право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти  

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання. Стиль навчання – активний, що дає можливість бакалавру обирати предмети та оптимально організовувати час

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, у т.ч. мультимедійних та інтерактивних, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання на основі підручників, навчальних посібників та конспектів, індивідуальних занять та консультацій із викладачами

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ