Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Інформатика

5

залік

ОК2

Політична економія

5

іспит

ОК3

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

10

іспити

ОК4

Розвиток економічного та управлінського світогляду

6,5

іспит

ОК5

Іноземна мова

8

залік, диф. залік

ОК6

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік

ОК7

Основи авіакосмічної техніки

3

залік

ОК8

Маркетинг

4

іспит

ОК9

Мікро- та макроекономіка

4

іспит

ОК10

Навчальна практика

3

залік

ОК11

Вступ до фаху

5,5

залік

ОК12

Економіка підприємства

4

іспит

ОК13

Менеджмент

4

іспит

ОК14

Статистика

3

іспит

ОК15

Фінанси

4

іспит

ОК16

Інформаційні технології в управлінні виробництвом та збутом продукції

4,5

залік

ОК17

Управління витратами

4,5

іспит

ОК18

Електрона комерція

5

залік

ОК19

Ознайомча практика

3

залік

ОК20

Управління людськими ресурсами

4

іспит

ОК21

Бухгалтерський облік

4

іспит

ОК22

Економіка підприємства (курсова робота)

2

диф. залік

ОК23

Міжнародні економічні відносини

4

іспит

ОК24

Економічний аналіз

5

іспит

ОК25

Регіональна економіка

3

залік

ОК26

Політика європейської інтеграції

3

залік

ОК27

Економетрика (поглиблений курс)

4,5

іспит

ОК28

Виробнича практика

3

залік

ОК29

Стратегія підприємства

5,5

іспит

ОК30

Логістика

4

іспит

ОК31

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

5

залік

ОК32

Інноваційний розвиток

4

іспит

ОК33

Цифрові інструменти та методи в професійній діяльності

4

залік

ОК34

Економічна діагностика

4,5

іспит

ОК35

Управління конкурентоспроможністю

4

залік

ОК36

Стратегія підприємства (курсова робота)

2

диф. залік

ОК37

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

4

іспит

ОК38

БЖД, охорона праці, екологія та цивільний захист

3

залік

ОК39

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків (курсова робота)

2

диф. залік

ОК40

Бізнес-планування діяльності підприємства

4,5

іспит

ОК41

Антикризове управління

3

іспит

ОК42

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

іспит

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Soft skills)*

ВК1

Математичний блок на вибір

5

іспит

ВК2

Правова компетентність

3

залік

ВК3

Соціально-гуманітарна дисципліна на вибір

3

залік

ВК4

Формування системного наукового світогляду

3

залік

Вибірковий комплекс галузевого спрямування Major**

ВК5

Major. Дисципліна 1

3

залік

ВК6

Major. Дисципліна 2

4

залік

ВК7

Major. Дисципліна 3

4

залік

Вибірковий блок дисциплін Minor***

ВК8

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК9

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК10

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК11

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни ****

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

залік

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

залік

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент  ВК1-ВК4, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1-ВК4 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК5–ВК7, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету,  що направлені на опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання відповідно до галузевого спрямування враховуючи вимоги стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент вибіркового комплексу галузевого спрямування Major можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

***Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК12-ВК14, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК12-ВК14 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо- професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує: не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста); не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ