Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:    

Об’єкт вивчення та діяльності: закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів

Мета навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області

Теоретичний зміст предметної області:поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсюдження, та презентацій результатів досліджень

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма для підготовки бакалаврів

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Акцент робиться на підготовку фахівців здатних до комплексної діяльності, що поєднує в собі підприємницькі, виробничі та маркетингові компоненти для різних потреб сучасних підприємств аерокосмічної, машинобудівної і суміжних галузей

Особливості освітньо-професійної програми:

Особливостями програми є поглиблене вивчення методів та засобів інформаційних технологій та економіко-математичного моделювання для аналізу і управління підприємствами, що функціонують на різних типах ринків з урахуванням потреб аерокосмічної галузі та машинобудування, у тому числі в умовах відновлення у воєнний і післявоєнний час

Предметні олімпіади у форматі НМТ