Біомедична інженерія (ID 32042) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Біомедична інженерія" (ID 32042)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій

Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія»

Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія»

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з біомедичної інженерії

Офіційна назва освітньо-професійної програми:  Біомедична інженерія

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

- на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС.

- на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») - 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №5672 виданий 215 липня 2023 року. Термін дії 01 липня 20282 року.

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»)

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова.

Термін дії освітньо-професійної програми: 5 років

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми біомедичної інженерії, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням сучасних досягнень природничих та технічних наук в суміжних галузях аерокосмічного профілю (інформаційних технологій, телекомунікацій, механічної інженерії), що забезпечує конкурентоздатність здобувачі в вищої освіти на ринку праці. Виховання на загальнолюдських духовних цінностях, національно свідомої, освіченої особистості

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на профільних підприємствах будь-якої організаційно - правової форми власності (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні).

Місця працевлаштування: заклади медико-біологічного профілю; навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі; державні та приватні профільні підприємства.

Бакалавр може обіймати в галузі наступні первинні посади:

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України за ДК 003:2010:

3115 - технік з експлуатації та ремонту устаткування,

3119 - технік з підготовки технічної документації,

3119 - технік з налагоджування та випробувань,

3133 - оператор медичного устаткування,

3139 - технік з діагностичного устаткування;

Згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

2149 - Engineer, biomedical.

Академічні права випускників: Право продовження освіти на другому (магістерському) рівні. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, комптентністно орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, практичних та лабораторних занять, в тому числі на базі спеціалізованих лабораторій, самостійної роботи на основі опрацювання навчально-методичної, наукової фахової літератури та фахових періодичних видань українською та іноземними мовами, використання мережі Internet, консультацій з викладачами. Під час останнього року навчання значний час надається на написання кваліфікаційної роботи бакалавра, яка презентується та обговорюється публічно.

Оцінювання: 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. Контроль проводиться відповідно до вимог «Положення про організацію освітнього процесу»

Засоби контролю: письмові та усні екзамени і заліки, комп’ютерне тестування, контрольні роботи, усні презентації, захист звітів з лабораторних та практичних робіт, курсових робіт та проектів, практик, публічний захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ