Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Семестр

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Вища математика

5

5

5

Іспит

іспит

іспит

1

2

3

ОК2

Основи програмування та комп'ютерних технологій

4,5

4

залік

іспит

1

2

ОК3

Вступ до фаху «Бiомедична інженерія»

6

іспит

1

ОК4

Анатомія, фізіологія та патологія людини

6

іспит

1

ОК31

Іноземна мова

3

залік

1

ОК32

Основи права

2

залік

1

ОК33

Українська мова за професійним спрямуванням

2

залік

1

ОК5

Фізика

5

залік

2

ОК6

Хімія. Біохімія

4

іспит

2

ОК7

Біоетика та фахова термінологія

4,5

залік

2

ОК8

Навчальна практика

3

залік

2

ОК31

Іноземна мова

3

диф. залік

2

ОК34

Філософія

3

залік

2

ОК9

Системи управління базами даних в медицині

4

залік

3

ОК10

Основи електроніки та схемотехніки

4

5

іспит

іспит

3

4

ОК11

Біофізика та біомеханіка

5,5

3

іспит

залік

3

4

ОК12

Моделювання в біології та медицині

5

іспит

4

ОК13

Сенсори та вимірювальні перетворювачі

5,5

іспит

4

ОК14

Ознайомча практика

 3

залік

4

ОК15

Системний аналіз та прийняття рішень в медицині

5   

іспит

5

ОК16

Основи проектування біомедичних засобів

4

5

іспит

іспит

5

6

ОК17

Електроніка та схемотехніка

3

4,5

залік

іспит

5

6

ОК18

Основи теорії управління

3,0

залік

5

ОК19

Апаратні методи медико-біологічних досліджень

 3,5

іспит

5

ОК20

Методи отримання та обробки зображень

 4,5

залік

6

ОК21

Методи та засоби обробки сигналів у біомедичних засобах

4,5 

залік

6

ОК22

Виробнича практика

3,0

залік

6

ОК35

Економіка ІТ проєктів

3

залік

7

ОК23

Штучні органи та імпланти

4

залік

7

ОК24

Основи технології  та конструювання біомедичних засобів

5

іспит

7

ОК25

Комплексний курсовий проект з електроніки та схемотехніки

2

диф. залік

7

ОК26

Діагностичні і терапевтичні апарати та системи

4,5 

4

залік

іспит

7

8

ОК27

Комплексний курсовий проект з технології та проектування біомедичних засобів

2

диф. залік

8

ОК28

Експертиза та сертифікація біомедичних засобів

3,5

залік

8

ОК29

БЖД, охорона праці, екологія та цивільний захист

3

залік

8

ОК30

Кваліфікаційна робота (проект) бакалавра

9

захист

8

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОПП

Вибірковий блок дисциплін Minor*

ВК5

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

5

ВК6

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

6

ВК7

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

7

ВК8

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

8

Окремі вибіркові дисципліни

ВК1

Дисципліна індивідуального вибору  за фахом 1**

5

іспит

3

ВК2

Дисципліна індивідуального вибору  за фахом 2**

5

іспит

3

ВК3

Дисципліна індивідуального вибору  за фахом 3**

5

іспит

4

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору  за фахом 4**

5

іспит

5

ВК9

Математично-технічний блок на вибір ***

5

залік

4

ВК10

Дисципліна індивідуального вибору 1***

5

іспит

6

ВК11

Дисципліна індивідуального вибору 2***

5

іспит

7

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 3***

5

іспит

8

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 

*Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК1–ВК4, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету,  які забезпечують опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1–ВК4 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК9–ВК12, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК9–ВК12 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС (відповідно до Стандарту), отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ